Ruim 31 JAAR DE WERELD BINNEN HANDBEREIK

Algemene Aanmeldings- en betalingsvoorwaarden

Aanmelding vindt plaats door inzending van een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldingsformulier en overmaking van € 87,50 op rekeningnummer NL59INGB0007959554 t.n.v. het IVOR. Na ontvangst van het aanmeldingsformulier en het inschrijfgeld, nodigen wij je uit voor een selectiegesprek in Tilburg of Utrecht.

Inschrijfgeld / Opleidingsbedrag / Overige kosten:

 • Het inschrijfgeld bedraagt € 87,50
 • Het opleidingsbedrag is € 1.385,00 (uitgaande opleiding), € 1385,00 (inkomende opleiding, inclusief ETOA Tour Guide ID + IVOR keycord) voor de volledige opleiding inclusief opleidingsmateriaal, baangarantie, sollicitatiebegeleiding en praktijkdagen.
  • niet inbegrepen: lunchkosten, koffie en thee en overige kosten tijdens de praktijkdagen
 • Het examengeld bedraagt € 135,00. Het herexamen bedraagt € 75,50 per onderdeel (mondeling / schriftelijk). Het herexamen dient binnen zes maanden na de examenuitslag plaats te vinden.
 • Aanmelding / betaling door reïntegratiebureau en/of uitkerende instantie en/of derden: € 115,– administratiekosten

Restitutie inschrijfgeld:

 • Indien je op grond van je aanmeldingsformulier niet voor een selectiegesprek wordt uitgenodigd: € 67,50
 • Indien je niet wordt toegelaten tot de opleiding naar aanleiding van een negatieve beoordeling van het selectiegesprek: € 40,00
 • Bij schriftelijke annulering van de afspraak voor het selectiegesprek door de kandidaat, na eerder zijn komst bevestigd te hebben; geen restitutie. Anders: € 40,00.
 • Bij ‘no show’ is geen recht op restitutie.

Inschrijving:

Uitgaande opleiding: De inschrijving is definitief na een positieve beoordeling van het selectiegesprek, (waarbij een positieve uitslag van het selectiegesprek maximaal 12 kalendermaanden geldig blijft), de bevestiging van deelname door de cursist én na ontvangst van de volledige betaling à € 1.520,00 (€ 1.385,00 + € 135,00) of na ontvangst van de eerste termijnbetaling € 515,00 (bij drie termijnen) of € 770,00 (bij twee termijnen). De (termijn)betaling dient uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding op onze rekening te zijn bijgeschreven. Deelname kan worden ontzegd indien de (termijn)betaling niet tijdig is voldaan.

Inkomende opleiding: De inschrijving is definitief na een positieve beoordeling van het selectiegesprek, (waarbij een positieve uitslag van het selectiegesprek maximaal 12 kalendermaanden geldig blijft), de bevestiging van deelname door de cursist én na ontvangst van de volledige betaling à € 1.520,00 (€ 1.385,00 + € 135,00) of na ontvangst van de eerste termijnbetaling  € 515,– (bij drie termijnen) of € 770,00 (bij twee termijnen). De (termijn)betaling dient uiterlijk één week voor aanvang van de opleiding op onze rekening te zijn bijgeschreven. Deelname kan worden ontzegd indien de (termijn)betaling niet tijdig is voldaan.

Betalingsregelingen:

Betaling in termijnen is mogelijk, indien je de bank opdracht geeft om twee of drie opeenvolgende maanden een bedrag van respectievelijk
€ 770,00 (bij twee termijnen) of  € 515,00 (bij drie termijnen) over te schrijven. De eerste termijnbetaling dient uiterlijk één week voor de eerste cursusdag op de rekening van het IVOR te zijn bijgeschreven en de laatste termijn uiterlijk één week voor het examen te zijn voldaan. Indien je buiten Nederland woont is termijnbetaling niet mogelijk en dient het cursusgeld in één keer te worden voldaan.

Het examen:

 • Het IVOR neemt het IVOR Reisbegeleiding examen af. Het IVOR Reisbegeleiding examen maakt integraal onderdeel uit van de Opleiding. De examenkosten maken een onlosmakelijk deel uit van de totale kosten van de opleiding
 • Bij annulering van het examen tot 2 maanden voor examendatum zal € 50,- administratiekosten in rekening worden gebracht. Bij annulering door de kandidaat ná de schriftelijke uitnodiging (uiterlijk 3 weken voor de oorspronkelijke examendatum) kan éénmalig een nieuwe examendatum in overleg worden afgesproken. Het volledige examengeld dient dan opnieuw te worden voldaan. Tevens dient deze nieuwe examendatum binnen 6 maanden te liggen ten opzichte van de oorspronkelijke examendatum.
 • Op het IVOR Reisbegeleiding examen is het IVOR examenreglement van toepassing. Het volledige examenreglement wordt op de 1e lesdag uitgedeeld
 • Het IVOR verstrekt het diploma van de opleiding Reisbegeleiding nadat aan alle eisen van het IVOR examenreglement is voldaan, en de totale kosten voor de opleiding (en dus inclusief de examenkosten) door de cursist aan het IVOR zijn voldaan. Het IVOR verstrekt het diploma op naam van de persoon zoals vermeld op het inschrijfformulier.
 • De aanvraag voor de ETOA / IVOR Tour Guide ID card is uitsluitend van toepassing indien je geslaagd. De ID card kost € 37,50 en is één jaar geldig. Bij de inkomende opleiding is geen sprake van een bijlage bij het diploma en vindt automatisch de aanvraag voor de ETOA / IVOR Tour Guide ID card plaats

Verplaatsen Opleiding:

Het IVOR kan in uitzonderlijke gevallen op verzoek van de cursist een aanvangsdatum van de opleiding verplaatsen naar een andere opleidingslocatie en/of andere aanvangsdatum. De beslissing over het al dan niet verplaatsen van een opleiding ligt uitsluitend bij het IVOR. Indien de cursist zijn deelname heeft bevestigd en daarna verzoekt om verplaatsing naar een andere opleidingslocatie en/of andere aanvangsdatum, zal het IVOR voor de administratieve verwerking van een verplaatsing € 50,- bij de cursist in rekening brengen. De cursist dient uiterlijk binnen 14 dagen na het besluit van het IVOR tot het verplaatsen van de opleiding deze kosten te voldoen. De betalingsvoorwaarden zoals bedoeld ten aanzien van de oorspronkelijke startdatum van de opleiding blijven onverminderd van kracht en is er derhalve geen sprake van een opschortende werking.

Tussentijdse beëindiging:

Indien de cursist na aanvang van de opleiding de opleiding tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de cursist aan het IVOR betaalde of nog verschuldigde bedrag van het opleidings- en examengeld en blijft het gehele bedrag verschuldigd.

Annulering deelname:

 • Indien er te weinig aanmeldingen zijn voor een opleiding behoudt het IVOR zich het recht voor, deze opleiding te laten vervallen. Je krijgt dan de mogelijkheid de opleiding in een andere plaats of op een ander tijdstip te volgen. Indien het IVOR de opleiding annuleert, zal het IVOR het reeds door de cursist betaalde bedrag voor de geannuleerde opleiding restitueren, maar is het IVOR niet gehouden tot vergoeding van eventuele schade of kosten van de cursist in verband met die annulering.
 • Voorafgaand aan de aanvang van de opleiding heeft de cursist het recht de opleiding te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst van de annulering geldt in het geval van een brief: de datum van de poststempel, en een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleiding geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering.
 • Indien de cursist na een positief selectiegesprek en na ontvangst van de uitnodiging voor de opleiding, per mail heeft bevestigd te gaan starten op de door hem aangegeven startdatum en/of locatie zoals op het aanmeldingsformulier vermeld, waarbij er recht is op 14 dagen bedenktijd, daarna alsnog besluit zijn deelname te annuleren dan is het IVOR gerechtigd de volgende kosten in rekening te brengen:
 1. bij annulering tot twee maanden voor aanvang van de opleiding: 5% van het cursusgeld
 2. bij annulering tussen twee maanden en een maand voor aanvang van de opleiding: 10% van het cursusgeld
 3. bij annulering tussen een maand en twee weken voor aanvang van de opleiding: 25% van het cursusgeld
 4. bij annulering korter dan twee weken voor aanvang van de opleiding: 50% van het cursusgeld

Uitval docent:

 • Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal het IVOR – voor zover mogelijk – voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal het IVOR de cursist zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleiding alsnog zal worden gegeven.
 • In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de cursist geen recht op een (schade)vergoeding. Het IVOR zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
 • Een cursist kan niet kosteloos de opleiding annuleren, of de opleiding tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

Garantie:

Na het behalen van het diploma, geeft het IVOR je een baangarantie. Op de bijlage bij het diploma (uitgaand toerisme) wordt de functie vermeld waarvoor je bent geslaagd en waarop de baangarantie van toepassing is. De aanvraag voor de ETOA / IVOR Tour Guide ID card is uitsluitend van toepassing indien je geslaagd bent voor de op de bijlage vermelde functie van ‘reisleider’.

Wij restitueren € 715,00 van het opleidingsgeld indien het niet lukt om binnen een jaar een baan te vinden in de toeristische sector. Door Covid-19 is deze termijn tijdelijk verlengd naar twee jaar. Indien er sprake is van een (deel)betaling door derden is er recht evenredig recht op restitutie. Om in aanmerking te komen voor baangarantie gelden de volgende regels:

 • Schriftelijk, per e-mail binnen een maand na dagtekening van de examenuitslag, aan het IVOR bevestigen dat je gebruik wilt maken van de baangarantie;
 • Als reisleid(st)er / host(ess) vanaf datum examenuitslag beschikbaar zijn;
 • Een flexibele opstelling hebben ten aanzien van periode en bestemming;
 • Het IVOR maandelijks op de hoogte houden van de reacties op je aantoonbare sollicitaties en vorderingen;
 • Woonachtig zijn in Nederland
 • Indien het niet lukt aan de slag te komen, uiterlijk na twee jaar na dagtekening van de examenuitslag, de afwijzingsbrieven opsturen.

Algemene informatie:

 • De aanmeldingen worden behandeld in volgorde van binnenkomst.
 • Correspondentie gebeurt zoveel mogelijk per e-mail.
 • Op de eerste opleidingsdag wordt het opleidingsmateriaal uitgereikt. Inclusief examenreglement.
 • Lees hier de IVOR privacywetgeving

Klachtenprocedure:

Het kan wel eens anders lopen dan verwacht, in dat geval horen we graag van je. Als je niet tevreden bent over ons kan je altijd een klacht indienen. Dit kan schriftelijk per brief tav de directie. Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, worden behandeld. Klik hier voor de klachtenprocedure

Disclaimer:

Aan de informatie op de site kunnen geen rechten worden ontleend. Neem altijd persoonlijk contact met ons op, zodat wij volledige informatie kunnen verschaffen.